دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن گربه در خواب چه تعبیری دارد؟

cat

تعبیر خواب گربه

ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گربه را بکشت وپوست او بکند، دلیل که مال دزدی بستاند
اگر بعد از صبح گربه را درخواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود

امام جعفر صادق فرماید

دیدن گربه بر پنج وجه است

اول: دزد
دوم: عمار
سوم: بیماری
چهارم: زنی مشفقه
پنجم: جنگ و خصومت کردن

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن گربه درخواب، دلیل بر مردی مفسد و دزد است
اگر دید گربه درخانه او آمد، دلیل که دزدی در آنجا رود
اگر دید گربه از خانه او چیزی خورد، دلیل که دزد از آنجا چیزی بدزدد
اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد و قهر کند

منبع : سایت کوکا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *